Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.162/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΝΕΦΡΟΚΛΙΝΙΚ ΑΕ – ΑΔΑ: ΨΛΙΝ46907Θ-Η0Ω

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.162/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΝΕΦΡΟΚΛΙΝΙΚ ΑΕ
Ημερομηνία: 29/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2021 12:38:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΙΝ46907Θ-Η0Ω
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου