Π16Θ31-2021 – ΑΔΑ: ΨΔ7Υ46907Θ-9ΨΣ

Θέμα: Π16Θ31-2021
Ημερομηνία: 07/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2021 12:19:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ7Υ46907Θ-9ΨΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου