Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1065/2021 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ4ΑΟ46907Θ-Ω96

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1065/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 29/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2021 09:35:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΑΟ46907Θ-Ω96
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου