Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.14/09-06-2021(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΕΛΛΕΝΚΟ ΑΕ – ΑΔΑ: ΩΞΔΝ46907Θ-54Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.14/09-06-2021(θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΕΛΛΕΝΚΟ ΑΕ
Ημερομηνία: 27/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/07/2021 11:20:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΔΝ46907Θ-54Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου