Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.132/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία RONTIS HELLAS AEBE – ΑΔΑ: ΩΣ9446907Θ-ΠΥΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.132/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία RONTIS HELLAS AEBE
Ημερομηνία: 28/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2021 12:26:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ9446907Θ-ΠΥΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου