Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.171/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ " από την εταιρεία ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ – ΑΔΑ: Ω8ΙΦ46907Θ-5ΦΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.171/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ "
από την εταιρεία ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ
Ημερομηνία: 28/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2021 08:37:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΙΦ46907Θ-5ΦΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου