Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2021 πράξη. – ΑΔΑ: Ω2ΠΗ46907Θ-0ΔΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 97/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 23/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/07/2021 08:35:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΠΗ46907Θ-0ΔΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου