Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 31/10-12-20(θέμα 34ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 9Ω7Ξ46907Θ-ΩΟΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 31/10-12-20(θέμα 34ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 11:23:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω7Ξ46907Θ-ΩΟΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου