Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 147/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE – ΑΔΑ: 6Ρ4Π46907Θ-Ν7Δ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 147/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE
Ημερομηνία: 23/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/07/2021 13:43:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ4Π46907Θ-Ν7Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου