Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 149/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ " από την εταιρεία OR-CO AE – ΑΔΑ: 6ΨΒΛ46907Θ-ΟΤΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 149/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ "
από την εταιρεία OR-CO AE
Ημερομηνία: 28/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2021 12:24:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΒΛ46907Θ-ΟΤΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου