Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.35/31-12-2020(θέμα 8ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ – ΑΔΑ: 6ΨΜΚ46907Θ-ΔΑ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.35/31-12-2020(θέμα 8ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 23/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/07/2021 13:15:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΜΚ46907Θ-ΔΑ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου