Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/01-03-2021(θέμα ΕΗΔ 10ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ " από την εταιρεία TAE HELLAS AE – ΑΔΑ: 6ΠΑ746907Θ-6ΑΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/01-03-2021(θέμα ΕΗΔ 10ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ "
από την εταιρεία TAE HELLAS AE
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/07/2021 10:27:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΑ746907Θ-6ΑΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου