Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 526/2021 πράξη. – ΑΔΑ: 61ΘΤ46907Θ-9ΡΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 526/2021 πράξη.
Ημερομηνία: 21/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2021 13:05:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΘΤ46907Θ-9ΡΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου