Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.9/29-03-2021(θέμα ΕΗΔ6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: 610Α46907Θ-Ξ7Ε

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.9/29-03-2021(θέμα ΕΗΔ6ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 30/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2021 14:22:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 610Α46907Θ-Ξ7Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου