ΧΕ-939 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – ΑΔΑ: 6ΩΒΧ46907Θ-ΝΛΒ

Θέμα: ΧΕ-939 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ημερομηνία: 28/06/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 19:16:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΒΧ46907Θ-ΝΛΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου