Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 7/01-03-2021(θέμα 19ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 91ΨΘ46907Θ-ΥΣ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 7/01-03-2021(θέμα 19ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 27/05/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/05/2021 13:34:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΨΘ46907Θ-ΥΣ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου