ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) – ΑΔΑ: ΨΟΩΑ46907Θ-8ΣΨ

Θέμα: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 11:25:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΩΑ46907Θ-8ΣΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου