ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ -ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΩΝ – ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΛ – ΑΔΑ: 9ΥΛΒ46907Θ-Γ2Η

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ -ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΩΝ – ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΛ
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 11:55:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΛΒ46907Θ-Γ2Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου