ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2ΣΤΑΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΊΔΟΥΣ " ΣΥΣΤΗΜΑ VAC -ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ. (419/2023) – ΑΔΑ: 6Δ0246907Θ-ΟΗ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 2ΣΤΑΔΙΩΝ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΊΔΟΥΣ " ΣΥΣΤΗΜΑ VAC -ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ. (419/2023)
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 10:55:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ0246907Θ-ΟΗ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου