ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ " . – ΑΔΑ: ΨΞΒΧ46907Θ-ΓΑ9

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ " .
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 09:24:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΒΧ46907Θ-ΓΑ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου