Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών στον ΚΑΕ 1312.01 – ΑΔΑ: 9ΞΙΩ46907Θ-Ι4Θ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών στον ΚΑΕ 1312.01
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 11:41:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΙΩ46907Θ-Ι4Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου