ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ". – ΑΔΑ: 6Π2Ζ46907Θ-ΛΕ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ".
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 09:21:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π2Ζ46907Θ-ΛΕ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου