Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.188/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια του είδους "χαρτί υπερήχων " από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ. – ΑΔΑ: 61ΘΠ46907Θ-ΘΞ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.188/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια του είδους "χαρτί υπερήχων "
από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ.
Ημερομηνία: 11/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/08/2023 10:01:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΘΠ46907Θ-ΘΞ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου