ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΨΤ1Ι46907Θ-ΞΟΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 10/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 12:57:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ1Ι46907Θ-ΞΟΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου