ΧΕ-448 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022 – ΑΔΑ: Ψ0ΓΒ46907Θ-ΝΓ1

Θέμα: ΧΕ-448 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:19:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΓΒ46907Θ-ΝΓ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου