Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 17/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΥΒΓ46907Θ-Ω44

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 17/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 08:51:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΒΓ46907Θ-Ω44
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου