ΣΕΤ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 22fr, 24fr – ΑΔΑ: ΨΝΧ346907Θ-2ΧΥ

Θέμα: ΣΕΤ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 22fr, 24fr
Ημερομηνία: 05/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2022 14:30:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΧ346907Θ-2ΧΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου