Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 373/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2ΗΧ46907Θ-ΞΘ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 373/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 08:45:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΗΧ46907Θ-ΞΘ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου