Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.283/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ ΒΑΜΒΑΣ ΑΕΒΕ – ΑΔΑ: ΩΔΠΙ46907Θ-Υ5Ζ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.283/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ ΒΑΜΒΑΣ ΑΕΒΕ
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 09:43:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΠΙ46907Θ-Υ5Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου