Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ308/2021 ΞΕΝΩΝΑΣ Συμβαση Νοσοκομείου για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ -ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 6ΖΝΡ46907Θ-ΑΙ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ308/2021 ΞΕΝΩΝΑΣ Συμβαση Νοσοκομείου για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ -ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 20/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2022 08:29:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΝΡ46907Θ-ΑΙ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου