ΧΕ-1800 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6Δ9Χ46907Θ-Δ2Ε

Θέμα: ΧΕ-1800 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 19/10/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2022 08:10:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ9Χ46907Θ-Δ2Ε
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου