ΧΕ-413 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΩΙΩΠ46907Θ-2ΨΞ

Θέμα: ΧΕ-413 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/04/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 19:16:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΩΠ46907Θ-2ΨΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου